STX

Flerfaglige opgaver og forløb på STX: SRP-trappen

HF

Flerfaglige opgaver og forløb på HF

DHO

DHO er dansk-historieopgave, som du arbejder med i slutningen af 1.g Formålet er at træne dig i at skrive en større, flerfaglig opgave og at gå til en mundtlig prøve ud fra din opgave.

Du bliver undervist i et fælles emne i dansk og historie. Opgavens faglige indhold ligger i forlængelse af dette emne. Du får en flerfaglig opgave, som du skal besvare skriftligt.

Opgaven fylder 7-8 sider.

I eksamensperioden skal du til en mundtlig prøve, hvor du fremlægger din opgave, du har en uddybende faglig dialog med dine lærere og du får feedback, som du skal bruge videre i dine forløb frem mod SRP.

Du skal i DHO træne følgende elementer:

 • Metode fra begge fag
 • Faglig skrivning, herunder anvendelse af citater, henvisninger, figurer mv (formalia)
 • Evnen til kritisk og reflekteret at finde, udvælge, anvende og vurdere forskelligt materiale
 • Tekstlæsning i historisk sammenhæng
 • Faglig formidling

Du får en karakter til den mundtlige prøve, som er en helhed af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Se video om DHO mundtlig prøve

Se video om feedback på DHO mundtlig prøve

SRO

SRO står for 'større skriftlige opgave' og er din store flerfaglige opgave i 2.g.

Du skriver SRO i et mindst et studieretningsfag kombineret med et andet fag. Det er dine lærere, der vælger fagkombinationer og emne for din SRO.

Du bliver undervist i et fælles emne frem mod din SRO. Du skriver en opgave på baggrund af emnet og ud fra en opgaveformulering, du får af dine lærere.

Opgaven fylder 8-10 sider.

Efter du har afleveret din SRO og du har fået feedback fra dine lærere, skal du til en mundtlig prøve i din SRO.

Du skal i din skriftlige SRO træne følgende elementer:

 • At formidle din faglige viden i en skriftlig opgave
 • At holde fokus
 • At opfylde formalia

Du skal i den mundtlige prøve træne følgende elementer:

 • At strukturere et oplæg
 • At inddrage metode og basal videnskabsteori
 • At indgå i en mundtlig dialog om din opgave

Du får i forbindelse med den mundtlige prøve en samlet karakter for både den skriftlige og den mundtlige præstation.

SRP kick off

SRP kick off er dit forløb i 3.g.

Links til PDF og links

SRP

Studieretningsprojektet skrives i foråret i 3.g og er en opgave, hvor  du arbejder selvstændigt med at fordybe dig i en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område.

Du vælger et emne og to fag, du vil skrive inden for. Du får tildelt to vejledere, som hjælper dig med at vælge fokus, finde materiale, fagligt stof og at du arbejder med fagets metoder. Du skal udfylde en problemformulering, som er grundlaget for at dine vejledere kan udforme en opgaveformulering.

Studieretningsprojektet skrives som hovedregel i to fag, hvoraf mindst et fag er på A-niveau og mindst et fag er et studieretningsfag.

Der gives undtagelsesvist mulighed for, at studieretningsprojektet kan skrives i kun ét fag på A-niveau, hvis det valgte område og den faglige problemstilling egner sig bedst til et enkeltfagligt projekt. Det skal du drøfte med din vejleder.

Opgaven har et omfang på 15-20 sider.

SRP består af to delprøver:

 1. Den skriftlige opgave
 2. Den mundtlige årsprøve/eksamen

Den mundtlige årsprøve/eksamen består igen af to dele:

 1. Oplæg om opgaven:
  I oplægget skal du præsentere opgavens centrale problemstillinger, de vigtigste konklusioner og hvilke metoder, du har anvendt for at nå frem til disse konklusioner
 2. Samtale om opgaven:
  Herefter foregår resten af årsprøven som en samtale om opgaven. Du må gerne komme med forslag om, hvad I kan tale om, men vær forberedt på, at dine vejleder(e) (og censor) også vil stille uddybende spørgsmål til dit oplæg og opgaven.

Ved det skriftlige produkt lægges vægt på:

 • Om du har besvaret opgaveformuleringen
 • Om du har foretaget relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra de indgående fag
 • Om du viser faglig indsigt og fordybelse ved at beherske de faglige mål, og at du sætter dig ind i nyt fagområde
 • Din anvendelse af relevant materiale
 • Din faglige formidling og fremstilling, herunder formalia

Ved den mundtlige prøve lægges vægt på:

 • Den mundtlige præsentation af projektet og dets vigtigste konklusioner
 • Faglig indsigt og fordybelse i den faglige dialog samt kombination af viden fra indgående fag.
 • Din evne til at foretage metodiske, tværfaglige og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med projekter og valg af indgående fag, herunder argumentation for eventuelt valg af ét fag.

Bedømmelsen

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad din præstation opfylder de faglige mål, som angivet under “Faglige mål”

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af din præstation omfattende det skriftlige produkt og din mundtlige præstation.

(Citat fra Læreplanen i SRP 2017, find den her)

SRP - din arbejdsperiode

Din SRP starter i januar. Du skal vælge emne og fag. Du får tildelt to vejledere. Du får to skemalagte vejledninger og skal herudover selv aftale vejledning med dine vejledere. Før din vejledning skal du sende dit problemformuleringsark, som du arbejder med i hele processen. Til sidst har du en udfyldt problemformulering, som du skal aflevere i Lectio. På baggrund af din problemformulering udformer dine vejledere en opgaveformulering. Du skal derfor aflevere problemformuleringen - gør du ikke, kan dine vejledere ikke udforme en opgaveformulering, og du har ingen SRP.

Når skriveperioden starter, henter du din opgaveformulering i netprøver. Opgaveformuleringen er samtidig forsiden til din opgave.

Du har 10 hverdages skriveperiode. I løbet af skriveperioden skal du være på skolen i 3 dage. Vi sørger for forskellige skriveværksteder og du får også vejledning af dine vejledere. Det er obligatorisk at være på skolen.

Resten af skriveperioden kan du være på skolen eller hjemme. Skolen stiller gerne skrivelokaler til rådighed - så er du også tættere på dine vejledere.

Opgaven afleveres i netprøver i pdf.

Links og pdf-filer

Metode og basal videnskabsteori

I forbindelse med din SRP skal du kunne gøre dig overvejelser over, den måde, du har arbejdet på. Det er din metode. Du skal desuden kunne gøre dig overvejelser over, hvad der særligt kendetegner metoden, hvad dens muligheder og begrænsninger er samt hvor sikker den viden du har opnået er. Det er videnskabsteori.

Historieopgave HF

I 1.HF skriver du en historieopgave. Opgaven skal du arbejde med en faglig problemstilling/et fagligt emne, som ligger i forlængelse af historieundervisningen på klassen. I god tid inden selve skrivearbejdet introducerer læreren en række historisk emner, som du skal vælge imellem. Du laver en afgrænsning af dit emne sammen med din lærer, og din lærer laver den endelige problemformulering.

Din besvarelse skal være på 6-8 sider inkl. indledning og konklusion.

I historieopgaven træner du at skrive en opgave, der besvarer den stillede problemformulering. Derudover skal du især træne skrivekompetencerne

 • disposition
 • præsentation
 • relevante henvisninger
 • litteraturliste

Mini-SSO

Opgaven skrives i faget dansk og din lærer fastlægger rammerne for opgaven.  Det betyder, at både opgavens primære og sekundære tekster er besluttet på forhånd.

Du træner, hvordan en større opgave bygges op i tre hovedafsnit: indledning – tekstanalyse/afhandling – konklusion med anvendelse af primær og sekundær litteratur.

Du skal træne modtagerbevidsthed i dine sproglige formuleringer.  Din modtager er interesseret i emnet, men har ingen egentlig forhåndsviden om emnet. Det betyder, at du skal forklare ord og begreber, som kræver specialviden om emnet.

Din besvarelse skal være på 5-7 sider inkl. indledning og konklusion.

Kompetencer

I mini-SSO træner du at skrive en opgave, der i sin disposition ligner den store skriftlige opgave i 2hf (SSO).

Du skal lægge vægt på

 • disposition
 • præsentation
 • tekstanalyse
 • konklusion
 • henvisninger
 • litteraturliste

Ved bedømmelsen bliver der lagt særlig vægt på

 • Disponeringen af opgaven – den 3-delte opgave
 • Er der en ”rød tråd” gennem indledning – analyse – konklusion
 • Sproglig korrekthed
 • Modtagerbevidsthed

SSO

SSO er en individuel eksamensopgave, som skrives i 1-2 fag.

Du skal skrive i et fag du har, eller har haft. Du skal skrive i et fag på B-niveau. Du kan vælge at skrive i to fag, hvor det ene er på B-niveau og det andet er valgfrit.

Fagene i nf og kultfag er i forbindelse med SSO defineret som enkeltfag.

Det faglige område for opgaven vælger du og opgavens faglige fokus finder du frem til sammen med dine vejledere. Du kan ikke skrive i det faglige stof, der er gennemgået i undervisningen, men gerne i forlængelse af emner, der er læst i undervisningen.

Opgavens opgaveformulering udarbejdes af vejlederne. En SSO-opgave fylder normalt mellem 10-15 sider.

Hvordan bedømmes en SSO

Bedømmelsen er en faglig helhedsvurdering af dit arbejde med de faglige mål for SSO.

I bedømmelsen bliver der lagt særlig vægt på

 • at du har besvaret den stillede opgave
 • at der er sammenhæng mellem den tid, du har til at skrive opgaven, og opgavens omfang og kvalitet
 • at du har benyttet relevant baggrundsmateriale
 • at du kan formidle og behandle dit emne
 • at du kan inddrage dit materiale i opgaven
 • at du har lavet et kort resumé
 • at du har præcise henvisninger og grundig dokumentation
 • at dine noter og litteraturliste er korrekt
 • at din besvarelse er sammenhængende og veldisponeret
 • at du skriver i et klart, præcist og ensartet sprog

SSO - din arbejdsperiode

Du skal vælge fag og emne i Lectio. Herefter bliver du tildelt vejledere. Der er to skemalagte vejledninger i Lectio og herudover aftaler du og din(e) vejleder(e) selv vejledning.

I løbet af din vejledningsproces skal I tale om fokus, materiale, fagligt stof, formalia og hvordan du skriver en god opgave. Du skal bruge vejledningsarket i din vejledning og sende det til dine vejledere før hver vejledning.

Dine vejleder(e) udformer din opgaveformulering. Den henter du i netprøver på første skrivedag.

Du har en skriveperiode på 5 dage. I løbet af de 5 dage sørger vi for vejledning, skriveværksteder og hjælp til din skriveproces.

Du afleverer din opgave i netprøver i pdf.

Herefter retter din(e) vejleder(e) opgaven og en censor opgaven og når frem til en karakter for din præstation.

bomærke_rgb_300819