Lær vores spilleregler at kende

Få et hurtigt overblik over regler og retningslinjer for Horsens Gymnasium & HF.

Antimobbestrategi for Horsens Gymnasium & HF

Antimobbestrategi for Horsens Gymnasium & HF

Formål og vision

Formålet med denne antimobbestrategi er at fremme og vedligeholde et stærkt fællesskab og et godt læringsmiljø for alle og dermed forebygge mobning – herunder digital mobning – både i skoletiden og fritiden.

På Horsens Gymnasium & HF har vi en kultur, der bygger på tolerance. Alle føler sig trygge og godt tilpas i et inkluderende og ligeværdigt fællesskab. Vi respekterer hinanden, vi accepterer hinandens forskelligheder, og vi er opmærksomme på hinandens trivsel.

Definition af mobning

Mobning er et gruppefænomen. Mobning i skolen udspringer af utrygge kulturer i klasser eller på årgange.

Mobning kan ses som udstødelsesprocesser mellem mennesker i sociale sammenhænge, som man ikke har mulighed for at trække sig fra. Mobbeprocesser markerer et fællesskab, hvor nogle anerkendes som værdige medlemmer, mens andre ikke anerkendes og derfor udstødes som uværdige medlemmer af fællesskabet.

Mobning handler om mere end blot et offer og en mobber. Det handler også om tilskuere og medløbere, som mere eller mindre bevidst accepterer udstødelsen eller nedværdigelsen af et eller flere af gruppens medlemmer. Mobning er således et gruppefænomen, og forebyggelse af mobning i skolen handler i høj grad om at have gode og sunde kollektive dynamikker i klasser og på årgange. Mobning handler altså ikke om svage elever, men om elever, som bliver gjort svage i et fællesskab.

Der er forskel på drillerier og mobning. Drillerier er mere spontane og tilfældige, og formålet med drilleri er ikke udelukkelse fra fællesskabet.

Der er forskel på mobning og konflikt. En konflikt er en uoverensstemmelse om en bestemt sag mellem to mennesker, der begge handler. Mobning er ikke en konflikt, men et overgreb.

Digital mobning

Digital mobning kan være svær at opdage, da den kan være anonym, og rollerne kan være uklare. Eksempler på digital mobning er:

 • At lægge eller dele krænkende eller diskriminerende tekst eller billeder på sociale medier.
 • At udelukke bestemte personer fra sociale fora, f.eks. fra en klassegruppe på Facebook.

Tiltag mod mobning

De væsentligste tiltag i forhold til at undgå mobning er:

 • At eleverne fra første dag på skolen oplever, at alle aktiviteter på skolen (undervisning, fester, caféer, osv.) afvikles på en måde, hvor alle på enhver måde behandles med respekt
 • At eleverne orienteres om skolens studie- og ordensregler
 • At eleverne oplever, at der gribes ind, såfremt nogle ikke bliver behandlet respektfuldt
 • At personalet er bekendt med og følger den foreliggende antimobbestrategi.

Forebyggelse af mobning

Vi forebygger mobning ved at have opmærksomhed på den kultur, der opbygges i gymnasiets undervisning og i elevernes sociale miljø, herunder i de digitale medier.  Horsens Gymnasium & HF har derfor sat en ramme omkring undervisningsmiljøet, som skal fremme den enkelte elevs trivsel, udvikling og læring – og derved bl.a. forebygge mobning:

 • Den enkelte lærer har opmærksomhed på dig som elev og på det sociale miljø mellem eleverne. Er der tegn på mobning, vil læreren gribe ind.
 • Hver klasse har to teamlærere og to elevrådsrepræsentanter. Klassens trivsel er et fast punkt på møder mellem teamlærere og elevrepræsentanter.
 • Ved skolestart i 1.g diskuterer både lærere og tutorer med klasserne, hvad god klasserumskultur er.
 • I grundforløbet gennemfører studievejlederne en samtale med hver 1.gHelev, og enhver elev kan løbende kontakte sin studievejleder, hvis der opstår problemer med trivsel, herunder mobning.
 • Der gennemføres årlige elevtrivselsundersøgelser, hvor der spørges til trivsel og mobning.

Handling i forbindelse med mobning

Elever

Oplever du selv at blive mobbet, eller støder du som elev på mobning på Horsens Gymnasium, skaldu:

 • Forsøg at skelne mellem pjat og alvor i situationen. H Sig fra, hvis du vurderer, at der faktisk er tale om mobning.
 • Støt den, der mobbes.
 • Sørg for, at problemet håndteres, fx ved at informere din lærer, klassen
 • Sørg for, at der bliver taget hånd om problemet, fx ved at informere om det til din lærer, klassens lærerteam, studievejleder eller leder.

Lærer og studievejleder

Bliver en lærer eller studievejleder opmærksom på, hvad der kan være et tilfælde af mobning, skalvedkommende straks gribe ind og stoppe den krænkende adfærd, samt drage omsorg for den, der mobbes, og andre involverede. Desuden skal det undersøges, hvorvidt der er tale om mobning, fx ved at tale med de berørte elever.

Leder

Konstaterer en repræsentant for gymnasiets ledelse problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af fx mobning, vil lederen straks træffe de midlertidige foranstaltninger, som her og nu er nødvendige, for at der kan gribes ind over for de konstaterede problemer.

Konsekvenser

Mobning strider mod Horsens Gymnasiums værdier. Både som elev og som ansat har man pligt til at give information om evt. mobning videre. Lærere, studievejledere og skolens ledelse vil derpå handle for at løse problemet og om muligt at ændre den negative sociale dynamik, mobningen kan være udtryk for. Der kan som en konsekvens af mobning sanktioneres i henhold til gymnasiets studie- og ordensregler.

Klageadgang

Der kan klages over skolens håndtering af opgaver i relation til antimobbestrategien. Klage indgives til rektor. Rektor vurderer, om der er grundlag for at give klager helt eller delvist medhold.

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler på  Horsens Gymnasium & HF

1.  Generelt

Horsens Gymnasium & HF er daglig arbejdsplads for ca. 1350 mennesker, hvor alle har ret til et velfungerende og behageligt studie- og arbejdsmiljø, ligesom alle har pligt til at bidrage til det. Vi er nemlig alle afhængige af hinanden.

Studie- og ordensreglerne på Horsens Gymnasium & HF har som formål at støtte positive og studiefremmende omgangsformer på skolen og dermed bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø. Reglerne skal understøtte skolens værdier:

 • Lydhørhed – fordi lydhørhed er vigtig både i undervisningen og i andre dele af skolens liv
 • Indflydelse – fordi indflydelse giver selvværd og engagement
 • Udfordringer – fordi både faglige og personlige udfordringer er de vigtigste forudsætninger for faglig dygtiggørelse og personlig dannelse
 • Fællesskab – fordi fællesskab er summen af enkeltpersoners styrke og visioner
 • Velfungerende fysiske rammer – fordi gode fysiske rammer styrker arbejdsglæde og læring

På Horsens Gymnasium & HF arbejder vi målrettet for, at alle elever inddrages aktivt i skolens liv. Internt på skolen gælder det undervisningen og skoleaktiviteterne i bred forstand, hvor skolens personale arbejder aktivt for at inddrage eleverne i beslutningsprocesser og for at stimulere elevdemokratiet på skolen.

Eksternt inddrages eleverne som ambassadører og rollemodeller over for det omgivende lokalmiljø. Gode ambassadører og rollemodeller er aktive og engagerede i undervisningen og skolerelaterede aktiviteter.

Skolens elever og personale yder hver dag deres bidrag til et godt og udviklende studiemiljø. Gennem vores handlinger skaber vi hver dag den skole, vi gerne vil have. For at skabe gode forhold for den enkeltes bidrag til fællesskabet er der behov for enkle og overskuelige rammer, der giver tryghed og bevægelsesfrihed.

Derfor skal vi:

 • Vise respekt for hinanden
 • Vise respekt for undervisningen
 • Vise respekt for omgivelserne

2.  Studieregler – Respekt for undervisningen

Respekt for undervisningen – og for hinanden – er forudsætningen for, at skolen er et godt sted at uddanne og udvikle sig. Vi har alle et ansvar for, at fællesskabet fungerer, hvilket betyder, at vi møder hinanden med åbenhed, rummelighed, lydhørhed og interesse.

Det er målet, at du og andre elever udnytter jeres faglige og personlige potentiale i undervisningen og livet på skolen. Dette forudsætter stabilt fremmøde, hvor udgangspunktet er 0 % fravær, grundig forberedelse og aktiv deltagelse i undervisningen.

På denne måde udvikler du din evne til at opdage, tilegne dig, vurdere og diskutere stoffet – og bidrager til en motiverende og inspirerende undervisning.

Skolen ønsker ligeledes, at du deltager aktivt i drøftelser om planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen samt om, hvilke arbejds- og evalueringsformer du finder mest hensigtsmæssige i forhold til målene for, hvad du skal lære i undervisningen.

Eksempler på skolens forventninger til dig omkring studieregler:

Fremmøde: Du møder til al undervisning – og til tiden, du medbringer relevant materiale, papir, blyant og en funktionsdygtig computer.

Er du syg eller fraværende af andre nødvendige grunde, skriver du årsagen i Lectio.

Forberedelse/lektielæsning: Du forbereder dig til undervisningen efter de anvisninger, læreren giver. Som udgangspunkt vil materiale til forberedelse være enten i bogform eller elektronisk.

Læreren indskriver lektier i Lectio med mindst en hverdags varsel. Hvis du har faget to på hinanden følgende dage, indskrives lektien senest kl. 16.00 den første dag.

Som elev er du forpligtet til hver dag at holde dig orienteret om beskeder på skolens to primære konferencesystemer: Lectio og Google.docs. Det gælder, for så vidt angår beskeder, skemaændringer, lektier, skriftlige opgaver m.v.

Skriftlige afleveringer: Du afleverer dine opgaver i Lectio inden afleveringsfristen – efter lærerens anvisning evt. også på print. Hvis du undtagelsesvist på grund af sygdom eller anden specifik årsag er forhindret i at aflevere til tiden, kan du evt. henvende dig til læreren inden afleveringsfristen og bede om en udsættelse (gerne skriftligt, dvs. enten pr. mail eller som besked i Lectio).

Deltagelse i undervisningen (herunder fællestimer, ekskursioner m.m.): Du deltager aktivt, nærværende, fokuseret og engageret i alle former for undervisning. Derfor bruger du ikke mobiltelefon, sociale medier m.m., medmindre det er en del af undervisningen.

Undervisningsmidler: Du har pligt til at betale dele af undervisningsmidlerne selv, herunder en bærbar pc. Du låner gratis bøger og undervisningsmidler af skolen efter disse regler:

 • Alle lån af bøger og undervisningsmidler registreres, og du kvitterer for modtagelsen.
 • Du må ikke skrive i de lånte bøger og undervisningsmidler.
 • Du skal aflevere alle lånte bøger senest en uge efter hjemkaldelse.
 • Hvis en af dine lånte bøger er ødelagt, eller du ikke afleverer, skal du betale genanskaffelsesprisen efter regning.
 • Hvis du ikke betaler denne inden en given frist, kan restancer efter udsendelse af rykkere sendes til inkasso.

3.  Ordensregler – Respekt for hinanden og omgivelserne

Skolen skal kunne fungere for alle, både fagligt og socialt. Du forventes derfor at indgå i skolens fællesskab på en sådan måde, at dine handlinger ikke er til fare eller gene for andre eller for skolen, dens inventar og øvrige udstyr.

Eksempler på skolens forventninger til dig omkring ordensregler:

Mad og drikkevarer: Du spiser sammen med de andre i det store eller lille kantineområde. Du må ikke spise i undervisningslokalerne, dog må du gerne drikke vand.

Oprydning: Du og klassen rydder op i undervisningslokalet, inden I forlader det. Stolene skal sættes op, tavlen gøres ren og vinduerne lukkes.

Du og klassen rydder op i det store og lille kantineområde efter middagsfrikvarteret og efter skoletid, når det er jeres uge.

Anvendelse af IT: Du udviser almindelig god opførsel i din kommunikation med andre på skolens IT-platforme (Lectio, mailsystem, Facebook og andre sociale medier).  Du må ikke udlevere dit personlige brugernavn eller din kode til andre.

Skolens inventar: Du behandler skolens inventar med omtanke (møbler, IT-udstyr, forsøgsapparatur og andet inventar).

Parkering: Du parkerer på de dertil indrettede steder (cykler, biler og andre køretøjer).

Rygning: Du ryger ikke på skolens område, idet det ikke er tilladt if. lovgivning. Skolens område går helt ned til tilkørselsvejen.

Rusmidler: Du møder til al undervisning upåvirket af alkohol eller andre rusmidler. Hvis du har problemer med rusmidler, opsøger du hjælp – se skolens rusmiddelpolitik, hvor du bl.a. kan se, hvordan skolen vil forsøge at hjælpe, hvis du har et misbrug.

4.   Fravær

Fremmøde og aktiv deltagelse i undervisningen: Du har pligt til at være studieaktiv, dermed skal du møde op og være aktiv i undervisningen. Det gælder både den daglige undervisning og de arrangementer, der afholdes i forbindelse med undervisningen: fællestimer, introduktionsforløb, ekskursioner, studieture m.v.

Du skal endvidere aflevere alle skriftlige opgaver, jf. beskrivelsen i afsnit 2. Dette gælder også terminsprøver og årsprøver.

Horsens Gymnasium & HF forventer således, at du møder til al undervisning og kun forsømmer skolearbejdet, når det er tvingende nødvendigt.

Du har som elev pligt til at angive årsagen til dit fravær fra undervisningen i Lectio hurtigst muligt og senest en uge efter fraværet.                   

Sygdomsfravær dokumentation: Skolen kan forlange lægeerklæring eller anden dokumentation i tilfælde af langvarig eller tilbagevendende fravær på grund af sygdom, herunder manglende deltagelse i den praktiske del af idræt.

Hvis du er syg og ikke kommer til eksamen, skal du aflevere en lægeerklæring, som er udstedt på dagen for fraværet.

Ved sygdom i forbindelse med terminsprøver og årsprøver kan skolen forlange en lægeerklæring.

I alle tilfælde skal du selv betale for lægeerklæringen.

Idrætsfravær: Hvis du er skadet eller af anden grund ikke kan deltage fuldt ud i den praktiske del af faget, skal du alligevel møde op og klæde om, lytte og se på samt deltage i det, du er i stand til. I modsat fald føres du fraværende.

Hvis du permanent ikke er i stand til at deltage i idræt, og dette kan dokumenteres ved en lægeerklæring, skal du til 3.g vælge enten et ekstra fag på mindst C-niveau eller vælge et valgfag på højere niveau end krævet i din studieretning.

Registrering og opfølgning på fravær: Alle undervisningsaktiviteter og alle skriftlige opgaver oprettes i Lectio og registreres løbende. Derved er alle oplysninger tilgængelige for dig og for dine lærere. Der skelnes ved lærerens registrering i første omgang ikke mellem forskellige årsager til fravær.

Det registrerede fravær og dine årsager gennemgås med mellemrum i løbet af skoleåret.

Hvis du har meget fravær eller mangler at aflevere flere opgaver, vil du få en henvendelse fra skolen. Hvis du er under 18 år, sendes også en meddelelse om advarslen til dine forældre.  Ud fra en konkret vurdering af fraværets omfang og baggrunden for dit fravær vil vi afgøre, på hvilken måde vi følger op.

Skrivefængsel: Hvis du mangler skriftlige afleveringer, skal du aflevere disse efterfølgende. I nogle tilfælde skal du udarbejde de skriftlige opgaver på skolen, uden for den almindelige skoletid (”skrivefængsel” – placeres oftest første eller tredje fredag i hver måned kl. 13.3016.45).

First warning og samtale: Skolen kan vælge i første omgang at henvende sig til dig uformelt bl.a. for at afklare, om der er særlige forklaringer på dit fravær, og hvordan du kan rette op på det. Du vil få en besked i Lectio, evt. suppleret med en samtale med din studievejleder.

Skriftlig advarsel: Du vil få et brev via Lectio, dette er skolens påmindelse om, at du skal forbedre dit fremmøde og aflevere skriftlige opgaver til tiden. I forbindelse med advarslen skal du til samtale med din studievejleder.

Efter en skriftlig advarsel følges dit fravær nøje for at se, om du lever op til kravet om fremmøde og aktiv deltagelse i undervisningen.

Sanktioner: Hvis du fortsat har stort fravær eller ikke afleverer alle opgaver til tiden, vil du få en egentlig sanktion, som har betydning for eksamen eller din ret til at deltage i undervisningen (se mere i afsnit 6).

5.   Andre bestemmelser

Prøver og eksamen: Prøver og eksamen er en del af undervisningen og som sådan omfattet af skolens studie- og ordensregler. Hvis du udebliver fra en eksamen og ikke kan aflevere en lægeerklæring udstedt samme dag, vil du ikke kunne rykke op på næste klassetrin. Går du i

3.g, kan du ikke færdiggøre din eksamen.  

Snyd ved opgaveudarbejdelse og skriftlige prøver: Snyd med en skriftlig opgave forekommer, hvis du uden at angive kilden afskriver eller kopierer dele af besvarelsen fra en anden person eller kilde, eller hvis du får en anden til helt eller delvis at skrive besvarelsen. Hvis du snyder med en skriftlig opgave, snyder du mest dig selv, fordi du ikke lærer noget – men det betyder også et tillidsbrud i forholdet til din lærer.

Du og din klasse orienteres om snydeproblematikken i forbindelse med grundforløbet i 1.g.  Det er vigtigt, at du tager regler om brugen af citationstegn og kildeangivelse til dig. Skolen skal over for dig og klassen gøre det klart, hvornår et arbejde kan karakteriseres som uselvstændigt eller ligefrem plagiat. Hvis du arbejder sammen med andre om en opgave, og I derfor afleverer identiske besvarelser, skal I notere det på besvarelserne (dette er normalt kun acceptabelt efter aftale med læreren).

Hvis læreren har mistanke om snyd, kan han/hun få sin mistanke be- eller afkræftet gennem en samtale med dig og/eller ved at tjekke, om opgavebesvarelsen eller dele heraf kan findes på nettet eller andre steder. Du skal aflevere alle besvarelser elektronisk, dermed har skolen mulighed for at undersøge opgaven.

Læreren vil enten selv snakke med dig eller orientere rektor.

Ved snyd vil kun de dele af opgaven, du selv har udformet, blive vurderet. Hvis væsentlige dele af besvarelsen er afskrift/kopiering eller let bearbejdning af originalen, vil din karakter være under bestået.

Hvis opgaven overvejende er afskrift, regnes besvarelsen for ikke-afleveret og indgår i opgørelsen over manglende opgaver. Du skal så aflevere en ny besvarelse.

Hvis du gentager snyd med skriftlige opgaver, eller læreren sammen med rektor vurderer, at dit snyd er alvorligt, skal du til en samtale med rektor. Vurderer rektor fortsat, at dit snyd er alvorligt, får du en skriftlig advarsel i Lectio som ”snyd med skriftlige opgaver”.

Snyder du igen, efter at du har fået en skriftlig advarsel for snyd med skriftlige opgaver, vil rektor afgøre, om forseelsen er på et sådant niveau, at du bliver pålagt en sanktion, f.eks. at du skal aflægge prøve på særlige eksamensvilkår i alle eller udvalgte afsluttende fag i forbindelse med skoleårets afslutning, eller at du udelukkes fra eksamen. Sanktionen noteres i Lectio, og dine lærere orienteres.

Ved skriftlig advarsel eller sanktion vil dine forældre blive orienteret, hvis du er under 18 år.

Hvis du snyder med større opgaver og prøver (dansk-historieopgaven i 1.g, ministudieretningsopgaven og studieretningsopgaven i 2.g, terminsprøver eller årsprøver), vil rektor indkalde dig til en samtale til belysning af sagen. Resultatet kan blive, at opgaven eller prøven annulleres, hvorefter du principielt ikke kan rykke op i næste klasse. Rektor afgør, om du skal gå det pågældende klassetrin om, eller om du kan få mulighed for at besvare en ny opgave.

Snyd i forbindelse med eksamen medfører bortvisning, og du kan tidligst gå til eksamen det følgende år.

Ekskursioner, studierejser og lign.: Ekskursioner og studierejser er en del af undervisningen på Horsens Gymnasium, og de er derfor omfattet af bestemmelserne i studie- og ordensreglerne. Både ekskursioner og studierejser har faglige programmer, der indgår som eksamensstof. Derfor er det vigtigt, at du deltager i turene.

Du skal som udgangspunkt selv betale for turen, dog kan skolen give et transporttilskud ved endagsekskursioner.

Rektor kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra deltagelse i ekskursioner og studieture. Hvis du af særlige årsager ikke deltager i ekskursioner og studieture, skal du efter faglærernes anvisning udarbejde skriftlige opgaver, der svarer til den studietid, der er afsat til ekskursionen/studierejsen.

Det er afgørende for det faglige udbytte, at du og klassen møder veloplagte og aktive med mod på og lyst til at møde nye udfordringer og oplevelser.

Generelle adfærdsregler og retningslinjer for ekskursioner og studierejser:

 1. Du og din klasse er på ekskursionen/studierejsen repræsentanter for Horsens Gymnasium. Det betyder, at skolens studie- og ordensregler også gælder her, hvorfor skolen forventer, at du udviser hensynsfuld og ansvarlig optræden – både af hensyn til gruppen som helhed og til de mennesker, der velvilligt stiller deres viden og ekspertise til rådighed. Du skal overholde almindelige regler for god opførsel, bl.a. ved at vise hensyn til andre rejsedeltagere og gæster, ligesom det er en selvfølge, at både transport- og indkvarteringsstedets regler overholdes.
 2. Du deltager aktivt i det faglige program på ekskursioner/studierejser, og du overholder alle mødetidspunkter.
 3. Der vil være tidspunkter i løbet af ekskursionen/studierejsen, hvor du sammen med andre fra klassen færdes på egen hånd. Også her skal udvises ansvarlighed, hvilket bl.a. indebærer, at du ikke må færdes alene, men skal følges med en gruppe.
 4. Under ekskursionen/rejsen er de deltagende lærere suveræne rejseledere. Dette indebærer, at alle beslutninger, der træffes undervejs, gælder i lige så høj grad som de forud trufne aftaler. Lærerne kan til enhver tid også afgøre, om en konkret overtrædelse af en aftale er så grov, at den skal medføre sanktioner. Hjemrejse på din egen eller dine forældres regning kan komme på tale ved særligt grove overtrædelser.
 5. Du må ikke medbringe, købe eller indtage alkohol under ud- og hjemrejsen og under det faglige program – og må i øvrigt kun indtage alkohol med omtanke, således at nærværende regler overholdes. Ved nogle rejser og arrangementer kan der være totalt alkoholforbud på hele turen.
 6. Det er strengt forbudt at medbringe, købe/sælge eller indtage stoffer/illegale rusmidler.

Se i øvrigt skolens rusmiddelpolitik.                   

Caféer og elevfester på skolen: Skolens elever og medarbejdere har fælles ansvar for at skabe gode og trygge rammer for caféer og elevfester, så disse bidrager til et godt socialt læringsmiljø.

Ved caféer og elevfester vil der være adgangskontrol og medarbejdere til stede for at sikre trygge og hyggelige rammer.

Du kan købe sodavand, øl med en alkoholprocent på max. 5 % eller andre alkoholiske drikke med en tilsvarende alkoholprocent. Du må ikke medbringe egne drikkevarer.

I særlige tilfælde, f.eks. til gallafesten i 3.g, kan du købe bordvin.

Hvis de festansvarlige vurderer, at du er stærkt beruset eller på anden måde påvirket, kan du ikke købe alkohol, og du kan efter omstændighederne blive bortvist. På tilsvarende grundlag vil du blive afvist ved indgangen, hvis du fremtræder som stærkt påvirket. Skolen vil i disse tilfælde kontakte nogen, der kan tage sig af dig, så du ikke forlader skolen alene. Er du under 18 år, kontaktes dine forældre, som bliver bedt om at hente dig.

Rygning, alkohol og andre rusmidler: Du ryger ikke på skolens område, og du møder til al undervisning upåvirket af alkohol eller andre rusmidler.

Du medbringer ikke alkohol eller andre rusmidler i forbindelse med skolegangen på skolen eller i umiddelbar nærhed af skolen, hvor din adfærd kan identificeres med skolen.

Ved aktiviteter eller arrangementer med tilknytning til skolen gælder reglerne også uden for skolens område.

Skolens ledelse dispenserer i særlige tilfælde fra forbuddet og tillader, at du drikker moderate mængder af alkohol inden for skolens bygninger, hvor der holdes opsyn. Det sker som udgangspunkt i forbindelse med fester og fredagscaféer på skolen. Du må stadig ikke drikke alkohol på skolens område i øvrigt.

Det er i alle skolerelaterede sammenhænge strengt forbudt at medbringe, købe/sælge eller indtage stoffer/illegale rusmidler.

Overtrædelse af reglerne medfører omgående bortvisning fra undervisningen/skolen.

6.   Sanktioner ved overtrædelse af skolens studie- og ordensregler

Hvis du overtræder skolens studie- og ordensregler, kan følgende sanktioner iværksættes efter forudgående advarsel.

Særlige eksamensvilkår: Du skal til eksamen/prøve i alle eller udvalgte fag, du afslutter efter det pågældende skoleår. I disse fag får du ikke afsluttende standpunktskarakterer.

Ikke indstillet til prøve: Du mister retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Dermed kan du først gå til prøve det følgende år, forudsat at du har fået lov til at gå om.

Udelukkelse: Du nægtes adgang til konkrete arrangementer eller aktiviteter på skolen.

Midlertidig bortvisning fra undervisningen: Du kan i op til 10 undervisningsdage på et skoleår få forbud mod at deltage i undervisningen – du får altså en såkaldt tænkepause. De dage, du ikke deltager i undervisningen, registreres du som fraværende.

Fortabelse af retten til SU (Statens Uddannelsesstøtte): Hvis rektor afgør, at du ikke er studieaktiv, bliver SU'en stoppet fra den efterfølgende måned. SU-retten kan generhverves, hvis rektor skønner, at du igen er studieaktiv.

Bortvisning: I særligt alvorlige tilfælde kan du blive bortvist fra Horsens Gymnasium. Det betyder også, at du ikke opfylder betingelserne for at få SU, idet du dermed ikke længere er studieaktiv. Du har mulighed for inden for de givne frister at tilmelde dig til eksamen som selvstuderende. I særligt grove tilfælde kan en sanktion iværksættes uden en forudgående skriftlig advarsel.

7.  Oprykning til næste klassetrin

Du skal kvalificere dig til at rykke op på næste klassetrin.

 • Du skal opfylde et fagligt krav, her skal gennemsnittet af dine karakterer ved skoleårets slutning være 2,0 eller højere.
 • Du skal også opfylde et krav om at være studieaktiv:
  • Du har deltaget aktivt i undervisning og opgaveaflevering.
  • Du har aflagt de krævede prøver og fået godkendt de bekendtgørelsesfastsatte større skriftlige opgaver: dansk-historieopgaven, Mini-SRO og SRO.

Hvis du ikke opfylder ovenstående, og hvis rektor vurderer, at du ikke har opnået et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen, vil rektor rådføre sig med dine lærere, og du kan blive nægtet oprykning.

Har du haft højt fravær, eller mangler du at aflevere opgaver, vil vi konkret vurdere dit fravær og årsager til fraværet. Højt fravær uden specielle årsager (som f.eks. alvorlig sygdom) kan medføre, at du bliver nægtet oprykning, også selv om dit gennemsnit er 2,0 eller højere.

Hvis du nægtes oprykning for anden gang på samme klassetrin, bliver du udskrevet af skolen.

8.  Klage

Rektors beslutning om at iværksætte sanktioner eller nægte oprykning til næste klasse følger forvaltningslovens regler, hvilket betyder, at du har mulighed for at klage over disse afgørelser. Du har også mulighed for, inden for et fastlagt tidsrum, at gøre indsigelse, hvis du mener, at væsentlige oplysninger ikke er inddraget før afgørelsen.

Du skal klage til Undervisningsministeriet over rektors afgørelse om at iværksætte sanktioner eller nægte oprykning til næste klassetrin senest 14 dage, efter at du har modtaget afgørelsen.

Du skal indgive klagen skriftligt til rektor, der kommenterer klagen, før den fremsendes til Undervisningsministeriet. Du får en uges frist til at kommentere rektors kommentarer, og dine kommentarer sendes med til Undervisningsministeriet.