Spring til indhold

Pædagogisk fokus

Skolen tager afsæt i to pædagogiske indsatsområder; Relationer og rammer samt almendannelse og læringskultur. Vi ønsker en skole, hvor vi sammen har fokus på at være nysgerrige og kreative, hvor læring og fællesskab er omdrejningspunkt for vores hverdag.

Desuden har vi udformet en fælles didaktik i HF for at styrke vores HF profil og de ønsker, eleverne på HF har til deres uddannelse.

Du kan herunder også læse skolens indsats for at dyrke vores talenter.

Almendannelse og læringskultur 

Gennem et stærkt fællesskab og en nærhed mellem elever og lærere vil vi skabe trygge og tillidsfulde rammer, hvor vi kan samarbejde og skærpe lysten til at lære.

Vi skaber sammen et sted hvor nysgerrigheden er forudsætningen for fagligheden. Læring ser vi som en almendannende proces med det personligt modnende og en kritisk tænkning som omdrejningspunkt.

Vi sætter fokus på fagligheden i kreative og mangfoldige læringsmiljøer, hvor du møder det anderledes, og hvor vi udfordrer hinanden og gør vores verden større. På Horsens Gymnasium & HF er dannelse at blive til nogen, mens du bliver til noget.

Vi har fokus på:

 • Almendannelse - at blive til nogen
 • At vi tør begå fejl for at lære frem for fejlfrie præstationer
 • At skelne mellem, hvornår vi øver os og hvornår vi bedømmer
 • At skabe trygge og tillidsfulde læringsrum gennem åbne og faglige relationer
 • At stille krav og være konsekvente

Vores indsatser er:

 • Mødet med det anderledes, der gør verden større
 • Opstart i 1.g og 1.h årgangen med fokus på den almendannende læringskultur
 • Øve-prøverum
 • Evaluering og feedback

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1380

Relationer og rammer

Vores skole er en stor skole, hvor det bliver vigtigt både at etablere fællesskaber, men også at skabe nærhed både i undervisningen og i sociale og faglige aktiviteter.

Skolens pædagogiske virke skal hvile på stærke relationer mellem elever og lærere og eleverne imellem. Sammen fortsætter vi med at være nysgerrige på og diskutere, hvordan man skaber stærke relationer og rammer for vores elever.

Arbejdet med rammer kan både forstås fysisk og strukturelt. Det kan komme til udtryk gennem forskellige former for organisering af klasserum og klassekultur.

I forhold til fysiske rammer kan vi arbejde med at indtænke de fysiske rammer i det pædagogiske arbejde og med at organisere klasserummet, eks. via styrede eller faste pladser.

I forhold til strukturelle rammer kan vi arbejde med den gode klassekultur, klasseregler og gruppedannelse.

I forhold til relationer understøttes disse selvfølgeligt af arbejdet med rammer, men styrkes også ved en pædagogisk tilgang til undervisningen, hvor der er åbenhed, dialog og interesse i relationerne.

Vi har fokus på:

 • At skabe et tydeligt arbejdsmiljø i undervisningen
 • At sikre tydelige relationer og tæt dialog med klassen
 • At have et fælles sprog omkring rammer og relationer gennem klasseledelse
 • At skabe et godt socialt miljø

Vores indsatser er:

 • Faste pladser, grupper, makkerskaber
 • Teamsamarbejde om tydelige og fælles rammer omkring klassen
 • Regler for brug af computere, telefoner, høretelefoner mv i undervisningen
 • Faglokaler og markering af det fysiske rum

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1765

Pædagogisk-didaktisk udgangspunkt for HF på Horsens Gymnasium & HF

HF-didaktikken bygger på evalueringer på skolen og er udformet i et tæt samarbejde med eleverne om deres ønsker til undervisningen.

Overskriften for tilgangen kan være tydelighed, venlighed og konsekvens.

Relationsarbejde

Eleverne udtrykker:

 • Læreren er forstående over for os
 • Læreren lytter til os
 • Læreren interesserer sig for os som mennesker
 • Læreren er venlig

På Horsens Gymnasium & HF betyder det:

 • Klassesammenhold
  • Læreren skal arbejde med faste grupper og pladser
  • Klassens samarbejde med læreren om aktiviteter, der fremmer sammenholdet
  • Læreren støtter op om elevernes deltagelse i skolens aktiviteter
 • Struktur og retning
  • Lærerne skal slå ned på uro
  • Lærerne skal styre elevernes brug af mobiler og computere. Det gælder både i klasserummet og i gruppearbejde. HF-lærerne beslutter en fælles politik
  • Læreren skal sikre, at lokalet er undervisningsparat

 • Tilrettelæggelse af undervisningen
  • HF-lærerne skal drøfte hvordan undervisningen kan tilrettelægges med mindre fokus på at sige meget i klasserummet
  • HF-lærerne skal sætte rammerne for den forpligtende deltagelse
 • Lektier
  • HF-lærerne skal arbejde med en lektie-let tilgang
  • HF-lærerne skal sætte rammerne for måder at gøre lektien forpligtende på – i form af skriveøvelser, elev-præsentation af lektiens indhold, lektie-quiz, fremlæggelser eller lignende
bomærke_rgb_300819

Talentfulde fællesskaber

Vores talentarbejde

Formålet med skolens talentstrategi er at sikre, at skolens talentfulde elever tilbydes en undervisning, der er tilrettelagt efter netop deres evner og behov.

Skolen prioriterer en aktiv talentudvikling og talentpleje.

Den bærende del af skolens talentudvikling og talentpleje er den daglige undervisning i gymnasiets fag. I dagligdagens undervisning skabes faglige, forpligtende fællesskaber, hvor der er plads til alle elever, også til talenter og til forskellige typer af talenter. Alle elever skal udfordres til at lære mere; alle elever skal motiveres til at udfolde deres evner og støttes i deres træning.


Fokus er derfor på at skabe nære faglige fællesskaber, hvor eleverne kan og skal fordybe sig, og hvor de inspireres til faglig grundighed, der skaber viden, færdigheder og kunnen og nysgerrighed.

Skolen har både et internt og eksternt talentprogram. Det interne talentprogram består af to forskellige dele. Den ene del er talentklasserne, den anden del er talentprojekterne.

I talentklasserne er det centrale faglig viden og akademisk fordybelse, et højt abstraktionsniveau og studieforberedende perspektivering. Formålet er, at eleverne oplever faglig udfordring og et fagligt fokuseret fællesskab, og at de gør personlige erfaringer med at anvende deres intellektuelle evner.

I talentprojekterne er det centrale faglige og flerfaglige problemstillinger, som eleverne udfordres til at forholde sig til, fagligt, innovativt og/eller kreativt. Formålet er, at eleverne lærer at bringe deres evner i spil i faglige fællesskaber og oplever, at det er sjovt at lære og at anvende sin viden. Der er et produktkrav i hvert projekt. Deltagelse i talentprojekterne kræver faglig interesse og et vist fagligt niveau.

Talentprogrammer

Skolen har en række programmer, vi deltager i. Nogle foregår på skolen, andre sender vi vores elever videre til.

Akademiet for talentfulde unge (ATU)

Akademiet for talentfulde unge 

ATU er for dig, som er fagligt stærkt, men savner udfordringer. På ATU mødes man cirka en gang om måneden med andre gymnasieelever fra Region Midtjylland. Her vil der være mulighed for forelæsninger, deltage i workshops og arbejde projektbaseret med nogle af landets førende professorer, forskere og virksomheder.

ATU foregår efter skoletiden og i weekender og strækker sig over 2 år. Læs mere om ATU her

Naturvidenskabelige konkurrencer

IDA Science Cup er en opfinderkonkurrence i biologi, kemi, fysik, teknologi og naturgeografi for gymnasieelever i 2. g i stx og htx.
Deltagerne skal udvikle innovative løsninger på problemer inden for de naturvidenskabelige fag. De arbejder i projektgrupper på 3-5 elever med et selvvalgt teknisk-/naturvidenskabeligt emne.

EUSO/DM i Science har til formål at få 1.g-elever til at deltage i den internationale scienceolympiade.
Gymnasiet (stx/htx) deltager med hold bestående af tre elever. Der konkurreres på kompetencer og eksperimentelle færdigheder inden for fagene biologi, fysik og kemi.

Olympiaden er målrettet de gymnasieelever, der endnu ikke er fyldt 17 år.

Sciencetalenter er en række aktiviteter med fokus på at dyrke de elever, der har særlige interesser og talenter inden for science. Skolen er certificeret i Science og talenter. Læs mere her Gymnasienetværk | Science Talenter.

SubUniversity

SubUniversity er en mulighed for at få et kig ind i universitetsverdenen og møde det faglige og sociale liv på Aarhus Universitet.

SubUniversity er et tilbud til gymnasieskoler, der giver udvalgte gymnasieelever mulighed for at møde det faglige og sociale liv på Aarhus Universitet. Gymnasieeleverne inddeles i grupper efter faglig interesser og får tilknyttet to universitetsstuderende som mentorer. Gymnasieeleverne får derigennem mulighed for at opleve universitetet indefra sådan, at de bedre vil kunne træffe et studievalg og komme godt på vej til næste uddannelsestrin.

Læs mere om SubUniversity her.

Georg Mohr-konkurrencen

Georg Mohr-konkurrencen er en matematikkonkurrence for matematikinteresserede elever i gymnasiale uddannelser.

Georg Mohr-Konkurrencen er en matematikkonkurrence der henvender sig til matematikinteresserede elever i gymnasiale uddannelser. Den blev grundlagt i 1991 med følgende formålserklæring.

Formålet med Georg Mohr-Konkurrencen er at stimulere interessen for matematik ved at udfordre de dygtigste elever med opgaver der i sværhedsgrad ligger ud over det de møder i den daglige undervisning. Desuden fungerer konkurrencen som et led i udvælgelsen af deltagere til IMO, Den Internationale Matematikolympiade.

Læs mere her.

Den Internationale Biologiolympiade (IBO)

Den Internationale Biologiolympiade (IBO) er en konkurrence i teoretisk biologi og praktiske laboratorieøvelser for elever fra hele verden. Deltagerne er gymnasieelever med interesse for biologi og bioteknologi som ikke er fyldt 20 år inden den 1. juli det pågældende år, og som er vindere af deres nationale biologiolympiade.

Læs mere her.

DM i Science/Den Europæiske Science Olympiade

Den Europæiske Science Olympiade er for elever, der interesserer sig for biologi, fysik og kemi.

Gymnasiet (stx) deltager med et hold bestående af tre elever. Der konkurreres på kompetencer og eksperimentelle færdigheder inden for fagene biologi, fysik og kemi. Der tages udgangspunkt i læreplanerne på C-niveau, og der lægges vægt på holdenes evne til at samarbejde, anvende naturvidenskabelig tankegang og gennemføre eksperimenter.

Olympiaden er målrettet de gymnasieelever, der endnu ikke er fyldt 17 år.

Læs mere her.

Cambridge Certificate

Cambridge Certificate giver mulighed for at udvide dine engelskkundskaber med henblik på studie- og karriereophold i den engelsktalende verden. Cambridge Certificate er en internationalt anerkendt eksamen for alle, der ikke har engelsk som deres første sprog. Det giver adgangsmulighed til over 3.000 universiteter og højere læreanstalter i den engelsksprogede verden – og det giver fordele i kampen om attraktive udenlandske arbejdspladser. Indholdsmæssigt fokuserer Cambridge Certificate på en udvidet kommunikationsevne og sproglig kompetence. Kurset er således bredt sprogligt orienteret.

Goethe-certifikat

Goethe-certifikatet giver mulighed for at udvikle dine tyskkundskaber. Goethe-Instituttet er Forbundsrepublikken Tysklands kulturinstitut i udlandet. De fremmer kendskabet til det tyske sprog og plejer det internationale kulturelle samarbejde. Desuden udbyder Goethe-Instituttet tyskprøver på alle niveauer inden for Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: fra A1 for begyndere til C2 for det højeste sproglige niveau.

Skolens talentstrategi

Mere om talentstrategi

Læs skolens talentstrategi

bomærke_rgb_300819
Horsens Statsgymnasium Og Hf 1812

Kvalitetssikringssystem

Vi arbejder med at skabe de bedste betingelser for elevernes læring.
Det er det daglige fokus i lærernes planlægning og udførsel af undervisning og i skolens tiltag og prioriteringer.

Skolen har forskellige evalueringsindsatser for at følge vores kvalitet. De kan læses i vores kvalitetsikringssystem.

Som en nyligt sammenlagt skole har vi endnu ikke opfølgninger fra de seneste tre år. Opfølgningen fra skoleåret 2021-22 er under udarbejdelse.

bomærke_rgb_300819