Spring til indhold

Vejledning om klager over afsluttende standpunktskarakterer - lokal klagefrist er 26. maj kl. 15.00

Karaktererne i afsluttende fag skal været givet 9.5., og disse offentliggøres fredag d. 12. maj.

En afsluttende årskarakter udtrykker ”graden af elevens opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den relevante læreplan” ved fagets afslutning. Det er således et øjebliksbillede af elevens samlede faglige standpunkt.

I vejledningen står tydeligt, at skriftligt standpunkt er udtryk for et øjebliksbillede og ikke et gennemsnit, ligesom fravær og arbejdsindsats bør adskilles fra læring og fagligt udbytte.

De afsluttende standpunktskarakterer har stor betydning for den enkelte elev, idet de tæller med i det samlede eksamensgennemsnit.

Selve karaktergivningen, herunder den faglige vurdering, kan ikke under nogen omstændigheder påklages til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Eleven kan derimod klage til institutionens ledelse. Denne klage skal være sendt til fsj@horsens-gym.dk senest fredag d. 26. maj kl. 15.00.

Vi har generelt samme tilgang til disse klager, som ledelsen har til prøveklager. Det vil sige, at vi følger gældende regler for sagsoplysning, partshøring og skriftlig afgørelse.

Når ledelsen vurderer, at sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at den kan forholde sig til klagen og beslutte sig for, hvilken konsekvens den skal have, træffer ledelsen sin afgørelse. Afgørelsen kan være:

  • At ledelsen fastholder karakteren
  • At ledelsen pålægger underviseren at gennemføre en ny vurdering
  • At gennemføre en alternativ bedømmelsessituation
  • At en anden underviser sættes til at gennemføre en faglig vurderingssamtale
  • Det ligger også inden for ledelsens kompetence som øverste pædagogiske ledelse selv at beslutte at hæve elevens afsluttende standpunktskarakter

En afgørelse af en elevs klage til institutionens ledelse vil være omfattet af klageadgang til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, i det omfang klagen vedrører retlige spørgsmål. Eleven kan således efterfølgende klage over rektors afgørelse.

/Flemming